Zdjęcie okładki
31,50 zł
Dział: Inne
Autor
Dorota Lizoń-Szłapowska (red.)
Monografia, Monografie nr 284, wyd. I, 186 s., 2014 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-604-3
Spis treści
WSTĘP
Rozdział I
PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESU RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ
 1. Leszek Wawrzyniak: Wybrane aspekty resocjalizacji penitencjarnej
 2. Bartosz Baran, Leszek Wawrzyniak: Uwagi o przedmiocie projektu ustawy z dnia 15 grudnia 2008 o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego
 3. Jacek T. Marcinkowski: Postawy osób pozbawionych wolności wobec mediacji po zakończonym eksperymencie mediacji po wyroku w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju
 4. Aleksander Mańka: Kara pozbawienia lub ograniczenia wolności jako czynnik modyfikujący system rodzinny skazanego
 5. Kazimierz Ptak: Nieletni warunkowo zwolnieni z instytucji resocjalizacyjnych
Rozdział II
SPRAWCY PRZEMOCY, AUTOAGRESJI I PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH W IZOLACJI PENITENCJARNEJ
 1. Krzysztof Karwowski: Wychować, wyleczyć, wyzwolić? Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie w warunkach izolacji penitencjarnej
 2. Przemysław Stęczniewski: Sprawcy przestępstw seksualnych w izolacji penitencjarnej. Wybrane przykłady z praktyki zawodowej
 3. Katarzyna Gorzkowska: Profilaktyka zachowań suicydalnych na podstawie badań i analiz przypadków w Areszcie Śledczym w Zabrzu w latach 1999-2011
Rozdział III
WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I METODYCZNE TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI W IZOLACJI PENITENCJARNEJ
 1. Dorota Lizoń-Szłapowska: Kształtowanie i rozwój poglądów na kulturotechniki w teorii i praktyce resocjalizacji
 2. Aleksandra Lis: Wybrane aspekty pomocy postpenitencjarnej
 3. Katarzyna Porębska: Aktywizacja zawodowa skazanych jako czynnik skutecznej readaptacji
 4. Marek Wójcicki: Praca duszpasterska w Areszcie Śledczym w Katowicach
 5. RóbertMudroncek: Kultúrno-osvetováčinnosť v proceseresocializácie
 6. Katerina Budirska: Ergoterapie v procesu resocializace
 7. Krzysztof Karwowski: Czy każdy może być twórczy? Kreowanie otwartych i prospołecznych postaw u osób pozbawionych wolności
 8. Janusz Stanek: Mnemotechniki w oddziaływaniach kulturotechnicznych na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej
Rozdział IV
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KULTUROTECHNIK W PRAKTYCE RESOCJALIZACYJNEJ
 1. Lidia Olejnik: Program pracy wolontarystycznej BONA jako metoda readaptacji społecznej skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu
 2. Adam Szymura: Działania teatralne w terapii młodzieży na terenie zakładów poprawczych i karnych
 3. Marek Kwiecień: Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Raciborzu
 4. Marian Stoszek: Udział w zajęciach terapeutycznych a postrzeganie własnej osoby przez skazanych i tymczasowo aresztowanych
 5. Paweł Sarna: Apel - kolacja - resocjalizacja (I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jeana Geneta organizowany przez Areszt Śledczy w Katowicach)