okładka książki
Nowość!
55,80 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik (red.)
Monografia, Wyd. I, 394 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-719-4
Spis treści

Wstęp 


Część I
FUNKCJONOWANIE LUDZI W ORGANIZACJI W ASPEKCIE WSPÓŁDZIAŁANIA – UJĘCIA PSYCHOSPOŁECZNE I ZARZĄDCZE

1. Anna Karczewska Procesy komunikacji i współdziałania we współczesnych grupach pracowniczych 
2. Agata Przewoźna-Krzemińska Wpływ komunikacji interpersonalnej na budowanie współpracy w organizacji 
3. Anna Albrychiewicz-Słocińska Rola HR w konwersji wiedzy w organizacji
4. Joanna Gajda Świadomość transferu wiedzy wśród pracowników różnych pokoleń – wyniki badań pilotażowych 
5. Elżbieta Robak Zarządzanie relacjami z pracownikami wobec przemian pokoleniowych na rynku pracy
6. Łukasz Skiba Szkolenia i doskonalenie w kontekście planowania kariery zawodowej
7. Leszek Cichobłaziński Zastosowanie Frame Analysis w zarządzaniu konfliktem organizacyjnym na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych 2
8. Ewelina Chrapek Pracownik przewlekle chory. Konsekwencje choroby a funkcjonowanie w miejscu pracy – ujęcie psychologiczne 
9. Adam Pawlak, Aleksandra Zyska Wybrane psychologiczne aspekty zmiany organizacyjnej wśród pracowników 
10. Wojciech Maciejewski Postrzeganie a realizowanie współpracy w oparciu o dylemat więźnia na przykładzie gry realizowanej wśród studentów 


Część II
WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁDZIELENIE SIĘ DOBRAMI WEWNĄTRZ I MIĘDZY ORGANIZACJAMI JAKO FUNKCJA ICH ROZWOJU I KREOWANIA WARTOŚCI


11. Leszek Panasiewicz Synergia współdziałania w rozwoju zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa 
12. Lesław H. Haber Współdziałanie i współdzielenie w modelu działań biznesowych mikrofirm 
13. Katarzyna Łukasik Kształtowanie wartości firmy poprzez współudział w ulepszaniu jej wizerunku 
14. Katarzyna Kukowska Dzielenie się dobrami niematerialnymi w Internecie jako element zarządzania wizerunkiem 
15. Ireneusz Drabik Ryzyko współdziałania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 
16. Magdalena Scherer, Maciej Kokotek Współpraca między przedsiębiorstwami w obrębie organizacji BNI 
17. Dorota Lorenc Współdziałanie jako przejaw koncepcji Customer Engagement na przykładzie branży usług turystycznych 
18. Krzysztof Sala Wspólnoty intencjonalne jako wyraz inicjatyw przedsiębiorczych na przykładzie ekowioski Bhrugu Aranya 


Część III
INSTYTUCJE I PROCESY INSTYTUCJONALIZACJI W KONTEKŚCIE WSPÓŁDZIAŁANIA I WSPÓŁDZIELENIA SIĘ


19. Ewa Kopeć Znaczenie gospodarki cyrkularnej w polityce rozwoju państw Unii Europejskiej
20. Ewa Kuzionko-Ochrymiuk E-administracja i jej znaczenie w kształtowaniu dostępności do usług publicznych 
21. Konrad Głębocki Współdziałanie władz miasta z jego mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego 
22. Marta Cholewa-Wiktor, Monika Jakubiak Uwarunkowania współpracy nauki i biznesu w klastrach – przykład Lubelszczyzny
23. Patrycja Juszczyk, Dagmara Wójcik Zaufanie jako determinanta współpracy w instytucjach kultury 
24. Sebastian Skolik Instytucjonalizacja procedur współpracy i dzielenia się dobrami na przykładzie projektów Wikimedia 
25. Piotr Swoboda Wybrane problemy współpracy gminy z ochotniczymi strażami pożarnymi 
26. Agata Warmińska Funkcje spółdzielczych grup producentów rolnych


Część IV
WSPÓŁPRACA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO, EKOLOGICZNEGO I EKONOMICZNEGO


27. Andrzej Żebrowski Struktura instytucjonalna w systemie bezpieczeństwa ekonomicznych interesów państwa
28. Urszula Gołaszewska-Kaczan Zagadnienia konsumenckie jako obszar społecznej odpowiedzialności biznesu 
29. Anna Śleszyńska-Świderska Konsumpcjonizm i współdziałanie na rzecz jego negatywnych konsekwencji 
30. Wioletta Skrodzka Strategie ekologiczne przedsiębiorstw sektora energetycznego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju 
31. Robert Janik Dilemmas associated with the production of electricity from renewable sources in the European Union
32. Aneta Włodarczyk Zarządzanie wpływem na środowisko w przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego 
33. Agnieszka Strzelecka Wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju dziedziny „zdrowie publiczne” – analiza porównawcza 
34. Magdalena Bsoul-Kopowska Działania na rzecz zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w zakresie niwelowania chorób psychicznych mieszkańców województwa śląskiego
35. Beata Ziębińska Stan zdrowia ludzi starszych a opieka długoterminowa w wybranych państwach Europy