okładka książki
25,62 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Felicjan Bylok, Jolanta Kloc, Joanna Nowakowska-Grunt
Monografia, 147 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-23-4
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka zjawiska mobbingu w działalności organizacji 

1.1. Wprowadzenie do zagadnienia mobbingu
1.2. Pojęcie i cechy charakterystyczne mobbingu
1.3. Fazy mobbingu w działalności organizacji
1.4. Rodzaje mobbingu
1.5. Mobbing a konflikt w miejscu pracy

Rozdział 2 Czynniki determinujące powstanie i rozwój zjawiska mobbingu w organizacjach
2.1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
2.2. Indywidualne uwarunkowania zachowań mobbingowych 
2.3. Uwarunkowania społeczne i kulturowe
2.4. Uwarunkowania organizacyjne
2.5. Uwarunkowania zarządcze

Rozdział 3 Techniki i taktyki stosowane przez mobbera
3.1. Techniki stosowane przez mobberów
3.2. Taktyki stosowane przez mobberów

Rozdział 4 Menedżerowie a mobbing w organizacjach
4.1 Rola i kompetencje menedżerskie we współczesnym zarządzaniu 
4.2 Cechy menedżera i jego postawa wobec mobbingu
4.3 Zarządzanie konfliktem w organizacji jako zadanie menedżera 

Rozdział 5 Ocena form mobbingu w badanych organizacjach w świetle badań 
5.1. Dobór próby badawczej i charakterystyka badanej populacji 
5.2. Klimat społeczny i organizacyjny w miejscu pracy jako źródło mobbingu 
5.3. Konflikt jako przyczyna mobbingu 
5.4. Typologia mobbingu ze względu na kryterium jego charakteru – mobbing psychiczny i fizyczny
5.5. Analiza zróżnicowania mobbingu

Rozdział 6 Badanie i ocena wpływu stylu kierowania na zjawisko mobbingu
i jego konsekwencje w organizacji

6.1. Charakterystyka stron w zachowaniach mobbingowych w badanych organizacjach – mobber jako strona mobbingu 
6.2. Ofiara mobbingu
6.3. Świadek zachowań mobbingowych
6.4. Analiza społecznych i organizacyjnych konsekwencji mobbingu w organizacji 

Zakończenie

Bibliografia 

Spis tabel

Spis rysunków