okładka książki
22,86 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Marek Szajt
Monografia, Wyd. I, 122 s., 2014 r.
ISBN
978-83-65179-01-2
Spis treści

Wstęp

1. Podstawowe statystyki opisowe

1.1. Gromadzenie danych statystycznych 
1.1.1. Sposoby gromadzenia danych w toku badań pierwotnych 
1.1.2. Skale pomiarowe stosowane w kwestionariuszach
1.2. Miary pozycyjne 
1.3. Miary zróżnicowania
1.4. Miary asymetrii  
1.5. Miary koncentracji
1.6. Określanie właściwej liczebności próby 

2. Miary korelacji 
2.1. Współczynnik korelacji Pearsona
2.2. Wskaźnik korelacji krzywoliniowej
2.3. Współczynniki korelacji kolejnościowej
2.4. Współczynniki korelacji dla danych prezentowanych w skali nominalnej 

3. Weryfikacja hipotez statystycznych
3.1. Testy parametryczne 
3.1.1. Test dla średniej
3.1.2. Testy istotności dla dwóch wartości oczekiwanych
3.1.3. Test istotności dla wariancji
3.1.4. Test istotności dla dwóch wariancji 
3.1.5. Test istotności dla wskaźnika struktury 
3.1.6. Test istotności dla dwóch wskaźników struktury
3.1.7. Test istotności dla współczynnika korelacji liniowej
3.1.8. Test istotności dla dwóch współczynników korelacji liniowej 
3.2. Testy nieparametryczne
3.2.1. Test istotności dla współczynnika korelacji Spearmana 
3.2.2. Test istotności dla współczynnika tau-Kendalla
3.2.3. Test niezależności χ2
3.2.4. Dokładny test Fishera
3.2.5. Test U Manna-Whitneya

4. Graficzna ilustracja danych

Zakończenie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel 

Tablice statystyczne