okładka książki
36,45 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk (red.)
Monografia, Wyd. I, 225 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-92-4
Spis treści

Wprowadzenie – artykuł problemowy
Jan Popczyk
Jedność energetyki prosumenckiej i innowacji przełomowych

Część 1 Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze

Piotr Czerwonka, Bożena E. Matusiak, Grzegorz Podgórski, Jerzy S. Zieliński
Bariery regulacyjne w rozwoju smart grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-Balance

Dorota Niedziółka
Rozwój energetyki prosumenckiej a bezpieczeństwo energetyczne

Piotr Klatta, Albin Skwarek
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w wymiarze strategicznym i operacyjnym 

Piotr Skubała, Edyta Sierka
Energetyka prosumencka, czyli powrót do społeczeństwa funkcjonującego według praw natury

Michał Pietruszewski
Prosumpcja w aspekcie nauk społecznych

Felicjan Bylok
Prosumpcja na rynku energii w perspektywie teoretycznej 

Anna Pamuła
Czynniki zmiany roli z pasywnej w aktywną i zaangażowania odbiorcy w nowe rozwiązania rynku energii 

Aleksandra Koszarek-Cyra
Bariery w rozwoju inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Karolina Gałązka, Piotr Kacejko
Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich 

Część 2 Technika

Robert Ulewicz
Nielegalny pobór energii elektrycznej

Janusz Sowiński, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk
Symulacyjna analiza produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w Polsce

Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
Minimalizacja dynamicznego oddziaływania farmy wiatrowej na sieć dystrybucyjną w układzie sprzęgania z zasobnikiem energii

Jerzy Mikulik, Jakub Jurasz
Analiza możliwości zasilania systemu alarmowego z wyspowego generatora fotowoltaicznego

Tomasz Popławski
Wykorzystanie analizy fraktalnej do przewidywania mocy generacji wiatrowej w instalacjach prosumenckich

Paweł Kobis
Zjawisko prosumpcji w aspekcie wykorzystywania rozwiązań informatycznych 

Robert Wójcicki
Prosumencka mikroinstalacja fotowoltaiczna na przykładzie domu jednorodzinnego

Marcin Fice
Prosumenckie technologie zasobnikowe

Rafał Setlak, Marcin Fice
Samochód jako źródło i zasobnik dla PME 

Krzysztof Dębowski
Wnioskowanie rozmyte w układzie sterowania prosumenckiej mikroinstalacji energetycznej PME

Część 3 Zarządzanie

Bożena E. Matusiak
Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii

Marcin Zawada, Robert Kucęba, Felicjan Bylok, Arnold Pabian
Klasyfikacja i charakterystyka narzędzi wykorzystywanych w procesie prognozowania zapotrzebowania na energię

Agata Filipowska, Radosław Hofman
Future Energy Management System – wspomaganie zarządzania prosumentami energii elektrycznej

Weronika Radziszewska, Mirosław Parol, Zbigniew Nahorski
Symulacje komputerowe systemu zarządzania mocą i energią w mikrosieci ośrodka badawczo-szkoleniowego

Robert Kucęba, Mateusz Bajor
Energetyka prosumencka w konwergencji ze zrównoważonym rozwojem