okładka książki
Nowość!
45,48 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Justyna Żywiołek
Monografia, Wyd. I, kolor, 292 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-737-8
Spis treści

Wstęp

1. Zarządzanie informacją i wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach
1.1. Wpływ zarządzania informacją i wiedzą na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.2. Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.3. Charakterystyka systemu informacyjnego zarządzania
1.4. Zarządzanie wiedzą
1.5. System zarządzanie informacją a system zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
1.6. Zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie w kontekście zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej
1.7. Informacyjne czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

2. Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych i wiedzy w przedsiębiorstwie
2.1. Definicje, istota, rodzaje bezpieczeństwa
2.2. Organizacja ochrony informacji i danych w przedsiębiorstwie
2.3. Bezpieczeństwo w procesach informacyjnych
2.4. Elementy bezpieczeństwa informacji
2.5. Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa podstawą tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
2.6. Zagrożenia i analiza ryzyka w przedsiębiorstwie

3. Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny jako elementy wpływające na wiedzę i jej bezpieczeństwo
3.1. Poziomy kultury organizacyjnej – jej uwarunkowania, przejawy i składniki
3.2. Wzajemne relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a zarządzaniem wiedzą
3.3. Kultura organizacyjna podporządkowana wiedzy
3.4. Budowanie kultury zorientowanej na wiedzę
3.5. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw
3.6. Kultura bezpieczeństwa

4. Kultura bezpieczeństwa jako element bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych
4.1. Osadzenie badań empirycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
4.2. Charakter badań i problem badawczy
4.3. Hipotezy i model badawczy
4.4. Cel i zakres pracy
4.5. Organizacja i przebieg badań
4.6. Operacjonalizacja modelu badawczego. Pomiar zmiennych

5. Zasoby informacji i wiedzy w kontekście ich bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
5.1. Charakterystyka wybranych relacji występujących w przedsiębiorstwach
w kontekście bezpieczeństwa zasobów informacji i wiedzy
5.2. Informacje i wiedza chronione w przedsiębiorstwie
5.4. Zasoby informacyjne w przedsiębiorstwie i ich zagrożenia
5.5. Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa w procesie zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwu
5.6. Analiza procesów zarządzania informacją i wiedzą
5.7. Bezpieczeństwo zasobów informacji i wiedzy w przedsiębiorstwie – stan przedwdrożeniowy

6. Kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo zasobów informacji i wiedzy w przedsiębiorstwie
6.1. Tworzenie systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
6.2. Monitorowanie elementów systemu bezpieczeństwa
6.3. Kontrola stanu bezpieczeństwa poprzez bezpieczne usuwanie danych, kontrolę obwodową obiektu, obieg dokumentów
6.4. Omówienie wyników badań – model bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

7. Koncepcja kultury bezpieczeństwa w zakresie informacji i wiedzy w przedsiębiorstwie

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia


Spis rysunków


Spis tabel

Załącznik – kwestionariusz badawczy