okładka książki
Nowość!
43,62 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Marek Szajt
Monografia, Wyd. I, 220 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-748-4
Spis treści

Wstęp

1. Innowacyjność na poziomie regionu – zarys problematyki
1.1. Innowacja – przyczynek do rozwoju
1.2. Innowacyjność na poziomie regionalnym 
1.3. Masa krytyczna dla rozwoju innowacyjności
1.4. Regionalne warunki wzrostu innowacyjności

2. Specyfika regionów a kreowanie innowacyjności
2.1. Odmienność regionów
2.2. Regionalne systemy innowacji
2.3. Zmiana jako permanentny element rozwoju regionalnego

3. Zarządzanie regionalną polityką innowacyjną
3.1. Układ regionalny jako podstawa osadzenia polityki innowacyjnej
3.2. Zarządzanie systemem innowacyjnym w regionie 
3.3. Oddziaływanie władz centralnych na regiony
3.4. Kreowanie atrakcyjności regionu

4. Problemy metodologiczne w analizach przestrzennych
4.1. Badanie zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym
4.2. Porównywalność przestrzenna
4.3. Nomenklatura Eurostatu w odniesieniu do regionów
4.4. Specyfika zarządzania systemem innowacyjnym
4 5. Aktywność innowacyjna regionów europejskich

5. Przestrzenna koncentracja innowacyjności w regionach Unii Europejskiej 
5.1. Przestrzenna koncentracja innowacyjności w regionach Unii Europejskiej
5.2. System zarządzania innowacyjnością regionu a jego produktywność 
5.3. Zmiany aktywności innowacyjnej a system zarządzania
5.4. Regiony europejskie w świetle rankingu innowacyjności – analiza komparatywna
5.5. Dystans innowacyjny i przewaga innowacyjna regionów 
5.6. Aktywność patentowa jako miara efektywności regionalnych systemów innowacyjnych .

6. Modelowanie regionalnej aktywności patentowej
6.1. Założenia modelowania z wykorzystaniem danych przestrzenno-czasowych
6.2. Właściwości analizowanych szeregów w ujęciu czasowym
6.3. Wyniki estymacji regionalnego modelu regionalnej aktywności patentowej
6.4. Modele aktywności patentowej dla grup regionów z uwzględnieniem specyfiki zarządzania innowacyjnością

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki