okładka książki
109,53 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Maciej Mrowiec
Monografia, Wyd. I, kolor, 342 s., 2020 r.
e-ISBN
978-83-7193-755-2
ISBN
978-83-7193-754-5
Spis treści

Wprowadzenie

1. Wpływ urbanizacji na obieg wody
1.1. Oddziaływanie obszarów zurbanizowanych na środowisko wodne
1.2. Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną w obszarach zurbanizowanych
1.3. Wody opadowe w krajobrazie miejskim
Literatura

2. Systemy odwodnienia miast
2.1. Klasyfikacja systemów kanalizacyjnych
2.2. Porównanie systemów kanalizacyjnych
2.3. Standardy odwodnienia dla systemów kanalizacyjnych
2.4. Metody określania standardów odwodnienia
Literatura

3. Dane o opadach do projektowania i modelowania miejskich systemów odwodnienia
3.1. Pomiary opadów
3.2. Wymagania dotyczące danych o opadach
3.3. Modele opadów
3.5. Rzeczywiste dane o opadach
3.6. Przestrzenna zmienność opadów
3.7. Dane o opadach do wymiarowania urządzeń retencyjnych
3.8. Dane o opadach do wymiarowania indywidualnych urządzeń retencyjnych
Literatura

4. Modele spływu powierzchniowego z terenów zurbanizowanych
4.1. Metody bilansowania spływu powierzchniowego
4.2. Modele symulacyjne spływu powierzchniowego
4.2.1. Powierzchnia, kształt i spadek zlewni
4.2.2. Stopień uszczelnienia zlewni
4.2.3. Wyznaczanie strat hydrologicznych
Literatura

5. Model przepływu w systemach kanalizacyjnych
5.1. Przepływy ze zwierciadłem swobodnym
5.2. Przepływy ciśnieniowe w systemach kanalizacyjnych
5.3. Wpływ rzeczywistych warunków eksploatacyjnych na działanie systemów odwodnienia
5.4. Obiekty na sieciach odwodnienia
5.4.1. Przelewy
5.4.2. Regulatory przepływu
5.4.3. Separatory przepływu w kanalizacji półrozdzielczej
5.4.4. Zbiorniki retencyjne
5.5. Podsumowanie
Literatura

6. Zanieczyszczenie wód opadowych
6.1. Źródła zanieczyszczeń wód opadowych
6.2. Charakterystyka wskaźników zanieczyszczeń wód opadowych
6.3. Skład jakościowy spływów opadowych
6.4. Modelowanie stężeń zanieczyszczeń w spływach opadowych
6.4.1. Modelowanie kumulacji zanieczyszczeń na zlewni
6.4.2. Modele spłukiwania zanieczyszczeń
6.4.3. Transport zanieczyszczeń w systemach kanalizacyjnych
6.5. Wymagania prawne w odniesieniu do spływów opadowych
6.5.1. Kanalizacja ogólnospławna
6.5.2. Kanalizacja deszczowa
6.6. Oczyszczanie wód i ścieków opadowych
6.6.1. Podstawy obliczania osadników wód deszczowych
6.6.2. Charakterystyki sedymentacyjne zawiesiny zawartej w wodach opadowych
6.7. Podsumowanie
Literatura

7. Koncepcje rozwoju miejskich systemów odwodnienia
7.1. Koncepcje rozwoju zarządzania wodami opadowymi na świecie
7.2. Techniczne sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju systemów odwodnienia
7.2.1. Urządzenia stosowane u źródła formowania się spływu
7.2.2. Urządzenia do transportu wód opadowych
7.2.3. Urządzenia stosowane na zlewni do kontroli przepływu i oczyszczania wód opadowych
7.3. Nietechniczne aspekty zrównoważonego rozwoju systemów odwodnienia
7.3.1. Zagadnienia prawne i planistyczne
7.3.2. Programy edukacji społecznej
7.3.3. Koszty utrzymania infrastruktury odwodnienia
7.4. Modelowanie działania urządzeń mikroretencyjnych
7.5. Podsumowanie
Literatura

8. Urządzenia do infiltracji wód opadowych
8.1. Klasyfikacja urządzeń infiltracyjnych
8.2. Modele infiltracji wód opadowych
8.3. Wymiarowanie urządzeń infiltracyjnych
8.4. Analiza efektywności urządzeń infiltracyjnych dla wybranych aglomeracji
Literatura

9. Gospodarcze wykorzystanie wód opadowych
9.1. Klasyfikacja i budowa systemów gospodarczego wykorzystania wód opadowych
9.2. Zasady wymiarowania systemów do gospodarczego wykorzystania wody
9.2.1. Bilansowanie zużycia wody 9.2.2. Bilansowanie opadów
9.3. Badania efektywności systemów wykorzystania wód opadowych dla wybranych aglomeracji
9.3.1. Efektywność w zakresie pokrycia zapotrzebowania na wodę
9.3.2. Efektywność w zakresie redukcji odpływu do systemów odwodnienia
9.4. Podsumowanie
Literatura

10. Zielone dachy w gospodarce wodnej miast
10.1. Klasyfikacja i budowa zielonych dachów
10.2. Korzyści wynikające z zastosowania zielonych dachów
10.3. Zdolność retencyjna zielonych dachów
10.4. Badanie sezonowej efektywności zielonych dachów w polskich aglomeracjach
10.5. Podsumowanie
Literatura

11. Rola systemów kanalizacyjnych w koncepcji zrównoważonego rozwoju
11.1. Kontrola podłączenia odwadnianych powierzchni z uwzględnieniem ich zanieczyszczenia
11.2. Monitoring i modelowanie sieci odwodnienia z uwzględnieniem mikroretencji
11.3. Retencja kanałowa w systemach kanalizacyjnych
11.4. Budowa sieciowych urządzeń retencyjnych
11.5. Sterowanie w czasie rzeczywistym
Literatura
Podsumowanie