okładka książki
Nowość!
39,09 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jolanta Chulska (red.)
Podręcznik/Skrypt, Wyd. III, 271 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-803-0
ISBN
978-83-7193-802-3
Spis treści

WSTĘP

Rozdział 1 AKTYWA TRWAŁE

1.1. Istota i ewidencja aktywów trwałych
1.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe
1.1.2. Identyfikacja środków trwałych
1.1.3. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych
1.1.4. Stawki i metody amortyzacji
1.1.5. Księgowe ujęcie zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych
1.2. Wartości niematerialne i prawne
1.3. Należności długoterminowe 28 1.4. Inwestycje długoterminowe
1.5. Pytania testowe i zadania 30

Rozdział 2 ŚRODKI PIENIĘŻNE I AKTYWA FINANSOWE
2.1. Pojęcie aktywów pieniężnych
2.2. Środki pieniężne w kasie
2.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym
2.4. Inne środki pieniężne 43 2.5. Wycena środków pieniężnych
2.6. Inwentaryzacja środków pieniężnych
2.7. Inwestycje finansowe
2.7.1. Istota i ewidencja inwestycji finansowych
2.7.2. Wycena aktywów finansowych
2.8. Pytania testowe i zadania

Rozdział 3 ROZRACHUNKI
3.1. Definicja rozrachunków
3.2. Klasyfikacja rozrachunków
3.3. Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie krajowej
3.4. Wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
3.5. Wycena i ewidencja rozrachunków z pracownikami
3.6. Rozrachunki publicznoprawne 80 3.7. Pytania testowe i zadania

Rozdział 4 OBRÓT MATERIAŁOWO-TOWAROWY
4.1. Istota materiałów i towarów w działalności gospodarczej
4.2. Wycena zapasów materiałów i towarów
4.3. Metody wyceny rozchodów zapasów materiałów i towarów
4.4. Dokumentacja obrotu materiałowo-towarowego
4.5. Ewidencja przychodów i rozchodów materiałów
4.6. Klasyfikacja i ewidencja towarów
4.7. Pytania testowe i zadania

Rozdział 5 EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW
5.1. Definicja kosztu
5.2. Klasyfikacja kosztów
5.3. Warianty ewidencyjne kosztów
5.3.1. Układ rodzajowy kosztów
5.3.2. Układ funkcjonalno-kalkulacyjny kosztów
5.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
5.5. Pytania testowe i zadania

Rozdział 6 PRODUKTY PRACY
6.1. Pojęcie i klasyfikacja produktów pracy
6.2. Zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów
6.2.1. Definicja kosztu wytworzenia
6.2.2. Metody kalkulacji kosztu wytworzenia
6.3. Ewidencja i wycena produktów
6.4. Pytania testowe i zadania

Rozdział 7 WYNIK FINANSOWY
7.1. Pojęcie i istota wyniku finansowego
7.2. Etapy ustalania wyniku finansowego
7.2.1. Wynik ze sprzedaży – wariant kalkulacyjny i porównawczy
7.2.2. Wynik z działalności operacyjnej
7.2.3. Wynik finansowy brutto
 7.3. Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy
7.4. Pytania testowe i zadania 165

Rozdział 8 KAPITAŁY, FUNDUSZE I REZERWY
8.1. Kapitał (fundusz) własny
8.2. Fundusze specjalne
8.3. Rezerwy
8.4. Pytania testowe i zadania

Rozdział 9 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
9.1. Istota, cel oraz struktura sprawozdania finansowego
9.2. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego
9.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego
 9.2.2. Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie z kosztów i przychodów
9.2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 206 9.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych
9.2.5. Informacja dodatkowa w strukturze sprawozdania finansowego
9.3. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.4. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
9.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
9.6. Zasady badania i publikowania sprawozdania finansowego
9.7. Pytania testowe i zadania

Rozdział 10 UWARUNKOWANIA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
10.1. Istota polityki rachunkowości
10.2. Podstawy prawne rachunkowości
10.3. Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, dyrektywy UE  
10.4. Pytania testowe

Wykaz kont księgi głównej

Rozwiązania do zadań i testów

Literatura

Spis schematów

Spis tabel
 
Spis rysunków