okładka książki
Nowość!
31,57 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Bogusława Ziółkowska, Karolina Karbownik
E-book, Wyd. I, 123 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-914-3
Spis treści

PRZEDMOWA

ROZDZIAŁ I
TELEPRACA JAKO FORMA WYKONYWANIA PRACY NA ODLEGŁOŚĆ

1.1. Charakterystyka telepracy
1.2. Uzasadnienie telepracy, jej rodzaje i obszary stosowania w przedsiębiorstwie
1.3. Uregulowania w zakresie telepracy w wybranych państwach europejskich – podobieństwa i różnice
1.3.1. Telepraca w Polsce
1.3.2. Dobre praktyki stosowania telepracy w Niemczech
1.3.3. Regulacje prawne telepracy w Szwecji

ROZDZIAŁ II
TELEPRACA A REPERKUSJE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

2.1. Newralgiczne obszary w zarządzaniu przedsiębiorstwem w obliczu telepracy
2.2. Szanse i zagrożenia związane z telepracą
2.3. Wyzwania dla menedżerów kierujących zespołem telepracowniczym

ROZDZIAŁ III
PRAKTYCZNE ASPEKTY TELEPRACY W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

3.1. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Telepraca w świetle wypowiedzi respondentów
3.3. Telepraca a praca stacjonarna
3.4. Pozyskiwanie pracowników na stanowiska w telepracy

ROZDZIAŁ IV
EWOLUCJA FUNKCJI I PROCESÓW ZARZĄDZANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

4.1. Planowanie w telepracy
4.2. Proces organizowania telepracy
4.3. Motywowanie telepersonelu
4.4. Ocena efektywności telepracy jako element procesów kontrolnych

ROZDZIAŁ V
ANALIZA STRATEGICZNA TELEPRACY W PROCESACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI

5.1. Analiza SWOT zarządzania telepracą i telepracownikami
5.2. Analiza TOWS

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ TABEL

WYKAZ RYSUNKÓW