okładka książki
Nowość!
99,59 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Mariusz Urbański
Monografia, Wyd. I, kolor, 348 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-899-3
ISBN
978-83-7193-898-6
Spis treści

Wstęp

1. Migracja – typy, teorie i czynniki

1.1. Charakterystyka migracji i jej podział typologiczny
1.2. Teorie migracji w świetle literatury
1.3. Czynniki wpływające na migrację ludności

2. Specyfika migracji zarobkowej w świetle badań naukowych
2.1. Migracja zarobkowa w ujęciu ilościowym – perspektywa europejska
2.2. Migracja zarobkowa w ujęciu ilościowym – perspektywa krajowa
2.3. Zjawisko migracji zarobkowej w kontekście badań międzynarodowych 
2.4. Charakterystyka migracji zarobkowej w świetle badań krajowych

3. Migracja zarobkowa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi 
3.1. Znaczenie procesów migracyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3.2. Wpływ zatrudniania cudzoziemców na wielokulturowe środowisko organizacji 
3.3. Znaczenie i rola działań motywacyjnych w procesie motywacji migrantów 
3.4. Rola i znaczenie migracji na poziomie mikro

4. Charakterystyka procesu badawczego na potrzeby badań empirycznych 
4.1. Ogólny opis procesu badawczego
4.2. Pytania badawcze, cele badań i hipotezy badawcze
4.3. Określenie próby badawczej i sposobu jej doboru
4.4. Opis techniki gromadzenia danych i narzędzia badawczego
4.5. Miary analizy statystycznej oraz formy graficzne prezentacji wyników 
4.6. Charakterystyka respondentów

5. Migranci w polskich przedsiębiorstwach – analiza i ocena zjawiska na podstawie badań empirycznych 
5.1. Ogólna opinia respondentów o procesach zatrudniania cudzoziemców 
5.2. Analiza ilościowa badań empirycznych dotyczących zjawiska zatrudniania migrantów w polskich przedsiębiorstwa 
5.2.1. Determinanty zatrudniania cudzoziemców przez polskie przedsiębiorstwa 
5.2.2. Oczekiwane wartości z zatrudniania cudzoziemców postrzegane przez polskie przedsiębiorstwa 
5.2.3. Utrudnienia postrzegane przez polskie przedsiębiorstwa w zatrudnianiu cudzoziemców 
5.2.4. Konsekwencje dla polskich przedsiębiorstw wynikające z istniejących utrudnień w zatrudnianiu cudzoziemców
5.2.5. Identyfikacja oczekiwanych przez polskie przedsiębiorstwa zmian dotyczących przepisów i procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
5.2.6. Główne przyczyny korzystania z usług agencji pracy tymczasowej przy zatrudnianiu cudzoziemców 
5.3. Analiza i ocena procesów zarządzania operacyjnego pracą cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach 
5.3.1. Problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców i z zarządzaniem ich pracą 
5.3.2. Mocne strony zatrudnianych cudzoziemców
5.3.3. Słabe strony zatrudnianych cudzoziemców
5.4. Analiza i ocena procesów motywacji cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach 
5.5. Analiza i ocena procesów przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa
5.5.1. Analiza i ocena postrzeganych szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa 
5.5.2. Analiza i ocena wpływu pandemii COVID-19 na perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 
5.6. Identyfikacja istotnych zależności pomiędzy wybranymi kryteriami zatrudniania migrantów w polskich przedsiębiorstwach

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki