Zasady wydawania publikacji

 1. W Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej publikuje się prace, na których realizację wyraził zgodę dysponent środków Zamawiającego, a w przypadku wydań zewnętrznych dodatkowo Prorektor ds. Nauki Politechniki Częstochowskiej.
   
 2. Cykl wydawniczy każdej pracy otwiera się po złożeniu przez Zamawiającego Wniosku wydawniczego
  (Załącznik nr 1), egzemplarza pracy oraz Oświadczenia autora/współautora (Załącznik nr 2).
   
 3. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane, tj.: autor (autorzy) pracy, jej tytuł, nakład planowany i zamawiany, źródło finansowania oraz objętość lub liczbę stron.
   
 4. Na podstawie tych danych oraz dostarczonego egzemplarza pracy Wydawnictwo określa wstępne koszty wydania.
   
 5. Zamawiający ustala wysokość honorariów dla recenzentów i redaktora naukowego prac.
   
 6. Po akceptacji wszystkich kosztów Wydawnictwo sporządza Umowę wydawniczą z autorami lub redaktorami naukowymi.
  Nie zawiera się umów wydawniczych w przypadku wydawania materiałów konferencyjnych, informacyjnych czy promocyjnych.
   
 7. Autor/redaktor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi procesu wydawniczego. Informacje związane z ochroną dotyczącą przetwarzania i przepływu danych osobowych we wszystkich jednostkach Politechniki Częstochowskiej zawiera Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
   
 8. Wszystkie zasady dotyczące wydawania prac, ich finansowania i rozpowszechniania reguluje Regulamin organizacyjny działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej
  Nr 95/2021 z dnia 05.03.2021.