Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej stosuje zasady mające na celu przeciwdziałanie wszelkim nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W tym względzie korzysta przede wszystkim z wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), jak również ze wskazówek zawartych w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego.

Nieuleganie naciskom, rzetelność, dbałość o przestrzeganie fundamentalnych zasad etyki budują wiarygodność, społeczny autorytet świata nauki, a tylko transparentne, uczciwe, pozbawione wpływów i przeciwdziałające nadużyciom procedury recenzyjne oraz praktyki wydawnicze sprzyjają rozwojowi nauki.

Aby osiągnąć najwyższe standardy etyki publikacji, wszyscy zaangażowani w proces wydawniczy powinni zachowywać się odpowiedzialnie i etycznie. Obowiązki te dotyczą autorów, redaktorów naukowych, recenzentów i wydawcy. Wielostopniowy proces decyzyjny pozwala na skrupulatną weryfikację każdej publikacji, dając gwarancję jej wysokiej jakości naukowej oraz stanowiąc potwierdzenie jej zgodności z kanonem etyki wydawniczej.

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej wraz z autorami, redaktorami naukowymi i recenzentami łączą siły w procesie weryfikacji publikacji pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej:

  1. Etyczne postępowanie obowiązuje w równym stopniu wszystkich uczestników procesu wydawniczego.
  2. Wydawnictwo zapewnia proces wydawniczy, który jest rzetelny, profesjonalny, a także przejrzysty na każdym jego etapie.
  3. Autorzy przekazują do Wydawnictwa wyłącznie prace oryginalne, niestanowiące w żadnej części plagiatu bądź autoplagiatu. Każde wykorzystanie dzieł innych twórców powinno być oznaczone jako cytat.
  4. Autorzy zobowiązani są do rzetelnego wskazania (w bibliografii) źródeł wykorzystanych przy tworzeniu tekstu.
  5. Wydawnictwo wykorzystuje wszelkie możliwe środki w celu zapobiegania plagiatom, autoplagiatom i publikowaniu fałszywych danych. Wszelkie przejawy jakiejkolwiek nieuczciwości naukowej są piętnowane i zgłaszane odpowiednim instytucjom.
  6. Niedopuszczalne są praktyki ghostwritingu (autor widmo – nieuwzględnianie nazwisk wszystkich autorów pracy) oraz guest authorship (gościnne autorstwo – przypisanie autorstwa osobie niemającej żadnego wkładu w powstanie dzieła).
  7. Proces recenzowania opiera się na zasadzie poufności i obiektywności.
  8. Wszystkie publikowane prace są recenzowane przez przedstawicieli właściwych dziedzin nauki. Wydawnictwo zapewnia, by proces recenzowania był transparentny i by nie zachodził żaden konflikt interesów między Wydawnictwem, autorem i recenzentem.
  9. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, dbania o renomę autorów i właściwe promowanie ich twórczości.
  10. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.